د شریکانو موافقه څه ده

ونډه وال یو شخص یا اداره ده (پشمول د کارپوریشن) چې په قانوني ډول په عامه یا خصوصي شرکت کې د یو یا ډیرو ونډو مالکیت لري. د ونډه لرونکو تړون ، چې د سهم لرونکو تړون هم بلل کیږي ، د شرکت شریکانو ترمینځ یو تنظیم دی چې دا تشریح کوي چې شرکت باید څرنګه چلول کیږي او د ونډه لرونکو حقونه او مکلفیتونه په ګوته کوي. په تړون کې د شرکت مدیریت او امتیازاتو او د ونډه لرونکو ساتنې په اړه هم معلومات شامل دي.

Law & More B.V.