ضمنی تړون څه دی

ضمنی تړون هغه وخت رامینځته کیږي کله چې دواړه خواوې دوه اړخیز موافقې ته د لیکلي قراردادي سره پرته موافقه وکړي چې په الفاظو سره څرګندیږي.

Law & More B.V.